Lütseumist


“Üldise kasu jaoks“

Mission

Kõrgelt arenenud vaba isiksuse kasvatamine, kes mõistab üldinimlikke väärtusi, kes on valmis eneseleidmiseks, ümbritseva maailma ümberkujundamiseks koostöös teistega, olenemata nende rahvusest, poliitilistest tõekspidamistest või religioonist.

 

Visioon

Standartidele vastav usaldusväärne organisatsioon, kus pidevas enesetäiendamise protsessis õpitakse olema edukad.

 

Siht

Luua soodsad tingimused vaba, haritud, kultuurse, kõlbelise ja füüsiliselt arenenud isiku kasvatamiseks ja arendamiseks.

  
Kooli tegevuse põhiväärtused:

 • Teadmised;
 • Isiksuse areng;
 • Sotsialiseerimine.

2023 -2024 Õppeaasta eesmärgid

 • 1. TLVL arengukava aastateks 2024-2028 koostamine.

 • 2. TLVL dokumentatsiooni uuendamine (põhimäärus, kodukord, kooli õppekava).

 • 3. Eestikeelsele õppele ülemineku tagamine.

 • 4. Õppekvaliteedi tagamine:  mentorluse rakendamine alustavatele ja vähema kogemusega õpetajatele abi tagamiseks, TLVL metoodilise töö arendamine, õpetajate täiendkoolitus.

 • 5. Õpilaste koolist põhjuseta puudumise ja koolist väljalangemise ennetamine.

 • 6. Tulemusliku individuaalse õpitee tagamine läbi toimiva huviringide ja valikainete süsteemi.

 • 6. FÕ ja MFÕ lõimimine (sh keele ja kultuuri teema-aastaga seotud ürituste läbiviimine)

 • 7. Turvalise ja toetava õpikeskkonna loomine (HEV õpilasi toetav toimiv tugisüsteem, KiVa, Liikuma Kutsuv Kool, füüsilise keskkonna uuendamine).

 • 8. Projektitegevuse arendamine.

 • 9. Erinevate huvigruppide kaasamine kooli ja õpilaste arengu toetamiseks.

 • 10. TLVL 35. aastapäeva tegevuste korraldamine.