Aastaeesmärgid

2023 -2024 Õppeaasta eesmärgid

 • 1. TLVL arengukava aastateks 2024-2028 koostamine.

 • 2. TLVL dokumentatsiooni uuendamine (põhimäärus, kodukord, kooli õppekava).

 • 3. Eestikeelsele õppele ülemineku tagamine.

 • 4. Õppekvaliteedi tagamine:  mentorluse rakendamine alustavatele ja vähema kogemusega õpetajatele abi tagamiseks, TLVL metoodilise töö arendamine, õpetajate täiendkoolitus.

 • 5. Õpilaste koolist põhjuseta puudumise ja koolist väljalangemise ennetamine.

 • 6. Tulemusliku individuaalse õpitee tagamine läbi toimiva huviringide ja valikainete süsteemi.

 • 6. FÕ ja MFÕ lõimimine (sh keele ja kultuuri teema-aastaga seotud ürituste läbiviimine)

 • 7. Turvalise ja toetava õpikeskkonna loomine (HEV õpilasi toetav toimiv tugisüsteem, KiVa, Liikuma Kutsuv Kool, füüsilise keskkonna uuendamine).

 • 8. Projektitegevuse arendamine.

 • 9. Erinevate huvigruppide kaasamine kooli ja õpilaste arengu toetamiseks.

 • 10. TLVL 35. aastapäeva tegevuste korraldamine.