Vastuvõtu kord


ELUKOHAJÄRGNE KOOL.  VASTUVÕTT 1. KLASSI


Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. - 15. märtsini e-kooli keskkonnas või paberil Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus).


Haridusamet teavitab lapsevanemat elukohajärgse kooli määramisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis isiku rahvastikuregistrijärgsele aadressile või ühtses veebikeskkonnas elektrooniliselt hiljemalt 20. maiks käesoleval aastal;


Lapsevanem või lapse seaduslik esindaja on kohustatud käesoleva aasta 10. juuniks teavitama määratud elukohajärgset kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest. Kui lapsevanem soovib koolikohast loobuma, esitab ta  veebikeskkonnas pohikool@tlvl.ee digitaalselt allkirjastatud avalduse lapse õpilaskandidaatide nimekirjast välja arvamiseks või paberikandjal aadresil Linnamäe 10. Lapsevanemal või lapse seaduslikul esindajal on õppekohast loobumisel õigus valida kool, kus on vaba õppekoht.


Täpsema informatsiooni saate leida Tallinna Haridusameti veebikeskkonnas aadressil:


http://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine#nooremad