Mis on valikained?


VALIKAINED (VA)


Üldine eesmärk


Valikainete süsteem on lütseumis loodud riikliku õppekava maksimaalseks rakendamiseks viie prioriteetse üldharidussuuna raames (vt § 2 RÕK):


§ 2. Kõrgema keskhariduse põhiväärtused


(1) Kõrgem keskharidus peab tagama õpilase vaimse, füüsilise, moraalse, sotsiaalse ja emotsionaalse arengu võrdse toetamise ning rahuldama tema individuaalsete omaduste ja huvide hariduslikke vajadusi. Gümnaasium pakub igale õpilasele võimalusi oma võimete maksimeerimiseks vastavalt õpilase eelistustele, loovale eneseteostusele, teadusliku maailmapildi kujundamisele ja emotsionaalse, sotsiaalse ja moraalse küpsuse saavutamisele.

Eesmärgi saavutamiseks on lütseumi administratsioon organiseerinud kõigile õpilastele, kaasa arvatud statsionaarses osakonnas mitteõppivad õpilased, võimaluse valida individuaalset arengut järgmiselt:


- Üldharidustunnid toimuvad paaridena, iga paari kestvus on 75 minutit. Ajalise kokkuhoiu tagamiseks on tunniplaanid tõhusalt korraldatud ning erilist tähelepanu pööratakse tundide õigeaegsele algusele ja lõppemisele.

- Kõik 10.-12. klassi õpilased lõpetavad tunnid samal ajal, et kõik õpilased saaksid osaleda nendele huvipakkuvatel tundidel. Kui põhiainete tundide ja valikainete vahel on "aken" (4 tundi), saavad õpilased seda aega kasutada treeningsaalis, lõõgastumisruumis, raamatukogu lugemissaalis ja selle arvutites.

- Helistamissüsteemi ajakava on koostatud nii, et ka õhtuse vahetuse õpilased, kes ei õpi statsionaarses osakonnas, saaksid osaleda kõigis valikainetes.


II. VA hindamise ja enesevalimise süsteem


- Kõik õpilased, välja arvatud kaugõppe osakonnas õppijad, peavad septembris iga õppeaasta alguses valima vähemalt 2 valikainet, valides kättesaadavast valikainete loendist. Valikainete arvu maksimum ei ole piiratud ja sõltub ainult õpilase võimalustest.

- Õpilane peab valitud kursusi külastama kogu poolaasta vältel, täites spetsialisti antud ülesandeid ja saades poolaasta lõpuks antud ainele kas hinde või märke "edukas", mis võib antakse juhul, kui õpilane on osalenud vähemalt 80% tundidest.

- Pärast 1. poolaasta lõppu (jaanuari viimane nädal) peab õpilane uuesti valima, kas ta jätkab samade ainetega või valib veel 2 valikainet.

- Kui õpilane ei ole aasta lõpuks läbinud vähemalt 4 valikainet, võib koolinõukogu otsusega saata ta teisele õppevormile.

- 12. klassi lõpuks peab igal statsionaarses osakonnas õppival õpilasel olema sooritatud (hindega või "edukas") vähemalt 10 valikainet. Erandiks on 11. ja 12. klassi uued õpilased.

- Vanemate kirjaliku taotluse alusel võib koolinõukogu otsusega vabastada õpilase kohustusest läbida 10 valikainet. Taotluse põhjenduseks võib olla pikaajaline eesmärgipärane tegevus, näiteks hetkel muusika- või kunstikoolis õppimine või Eesti koondisesse kuulumine (vt ka kooli hindamispoliitika p. 7.6).


III. Valikainete valimise protseduur


- Septembri esimestel päevadel osalevad kõik gümnasistid "Ametite laadal", kus neile tehakse ettekandeid kutsealade tuleviku väljavaadetest tööturul.

- Järgneva 2 nädala jooksul koostab kooli administratsioon "proovitundide" ajakava, kus õpilased saavad tutvuda valikaine õppekavaga, õppetöö korralduse ja lõpphindamise metoodikaga ning koos õpetajaga korrigeerida tundide ajakava.

- Kolmandal septembri nädalal toimub üldklassi tunni raames ametlik registreerimine valikainetele kooli veebilehe kaudu. Selleks peavad kõik gümnasistid eelnevalt tagama endale individuaalse sisselogimise kooli veebilehele. Registreerimine kestab 3 päeva.

- Kõikidel valikainetel on õpilaste arvu piirang: kursus avatakse vähemalt 12 õpilase olemasolul ja maksimaalne registreerimise arv on 40 õpilast - pärast seda suletakse valikaine automaatselt.

- Kui õpilased ei saanud kursusele registreeruda suure huviliste hulga tõttu, on neil võimalus seda teha teisel poolaastal. Kui kursust ei avata väikese huviliste arvu tõttu, siis kõik sellele registreerunud õpilased peavad koos kooli administratsiooniga nädala jooksul uuesti registreeruma teistele valikainetele.