Mittestatsionaarne õppevorm


Põhiharidust võivad mittestatsionaarses õppes omandada 17-aastased ja vanemad isikud st koolikohustusliku ea ületanud noored.

Koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel võivad mittestatsionaarses õppes põhiharidust omandada ka koolikohustuslikud isikud, kelle puhul seeon tingitud nende hariduslikust erivajadusest või muudestpõhjustest.

Põhikooli või gümnaasiumi sisseastujavõi lapsevanemesitab direktori nimele Lütseumi kodulehel e-avalduse(vt. Lisa 3) ning nõutavad dokumendid(vt. punkt 8) või ametlikult kinnitatud dokumentideärakirjadpaberikandjal gümnaasiumi sekretärile, aadressil:Läänemeretee 31, ruum206.

Vastuvõtt põhikooli või gümnaasiumi mittestatsionaarseleõppele toimubaugusti viimased kaks nädalatkuni 10.septembrini. Peale 10. septembritvõetakse vastu vestlusel õppealajuhatajaga, aadressil Läänemere tee 31, kab.207.

Gümnaasiumiastme mittestatsionaarses õppes on võimalus validaõpet õhtusesvahetusesvõi eksternõpet(sh. üksikainete õpet).

Vastuvõtt gümnaasiumieksternõppele toimubkuni 1. oktoobrini jooksval kalendriaastale-avalduse alusel Lütseumi kodulehelning lisab elektrooniliselt nõutavad dokumendid (vt. punkt 8) või esitab ametlikult kinnitatud dokumentide ärakirjad paberikandjal gümnaasiumi sekretärile,aadressil: Läänemere tee 31, ruum 206