Vastuvõtt 2.- 9. ja 11-12 klassi


Lütseumi 2.- 9. 11.- 12. klassidesse võetakse need õpilased, kellele see kool on elukohajärgne  kool ning kui nendes klassides on vabu õppekohti (PGS § 27 lg 1)

Vabade õpilaskohtade olemasolul võib Lütseum võtta ka mujal Tallinnas elavaid lapsi, seda
vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele nr 132, 21.12.2011.

Õpilase ühest koolist teise üleminekuks loetakse õpilase ühe kooli õpilaste nimekirjast
väljaarvamist ning teise kooli samale haridustasemele vastuvõtmist. Õpilane jätkab uues koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

Vabadele kohtadele kandideerimiseks esitab lapsevanem või õpilaskandidaat direktorile
avalduse ja nõutavad dokumendid.

Vastuvõtmisest/mittevastuvõtmisest teavitab kool lapsevanemat e-kirjaga 10 tööpäeva
jooksul katse toimumise ajast ning uuest õppeaastast kooli vahetamise puhul hiljemalt juunikuu lõpuks.

Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb lisada õpilaskandidaadi välisriigi
õppeasutuses omandatud haridust tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri. Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse 1997. aastal UNESCO Üldkonverentsil heaks kiidetud Rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (International Standard Classification of Education – ISCED).