Vastuvõtt gümnaasiumisse


1.1. Kõigil põhikooli lõpetanud õpilastel on õigus kandideerida Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 10. klassi.


1.2. Täpsemat infot vastuvõtu tingimuste ja õppimise kohta (õppevormid,  lisaainete valik, hindamissüsteem jne) on võimalus saada kooli avatud uste päeval, mis toimuvad iga aasta märtsi viimasel nädalal ja aprilli esimesel nädalal.


1.3. Gümnaasiumi vastuvõtmisel hinnatakse isiku teadmisi ja oskusi, kuid vastuvõtutingimused põhinevad objektiivsetel kriteeriumidel:


a)     põhikooli lõputunnistus;


b)     matemaatika, eesti keele ja inglise keele  kirjaliku testi tulemus.


1.4. Testide eesmärk on määrata teadmiste taset nendes ainetes ja valida õppesuund gümnaasiumi astmel.


1.5. Kirjalik test toimub kevadise koolivaheaja esimesel tööpäeval ja nädala jooksul pärast põhikooli eksamite toimumist.


1.6. Testile registreerumine toimub kooli veebiankeetide kaudu kodulehel. Testile saabunud sisseastujal tuleb vastuvõtukomisjoni liikmele esitada isikut tõendava dokumendi koopia ja klassitunnistuse või e-kooli hinnetelehe väljavõte paberkandjal.


1.7.Sisseastuja või lapsevanem esitab direktorile avalduse ja nõutavad dokumendid (vt punkt 8) hiljemalt 21. juuniks.


1.8. Direktori käskkirjaga moodustatakse 1. aprilliks 10. klasside vastuvõtukomisjon. Komisjoni kuuluvad direktor, õppealajuhataja ja vastuvõtuga seotud õpetajad. Komisjoni ülesandeks on viia läbi testid 10. klassi sisseastujatele;  koostada lõputunnistuse keskmiste hinnete ning kirjalike testide tulemuste alusel õppesuundadele sisseastujate pingeridades nimekirjad.


1.9. Otsus vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks kirjalikult hiljemalt  juuni viimasel nädalal.


1.10. Sisseastujal ja nende vanematel on õigus tutvuda hinnatud töödega ning saada informatsiooni tulemuste kohta. Kool säilitab katsetel osalenute kirjalikke töid kuni järgmise õppeaasta alguseni.  


1.11. Kui sisseastuja loobub kooli kandideerimast, informeerib ta sellest kooli kirjalikult e-kirjaga (gumnaasium@tlvl.ee) hiljemalt 20. augustiks. Vabanenud kohtadele vastuvõtukomisjon kutsub sisseastujate pingerida nimekirjast.