Kiva

 


Tallinna Linnamäe Vene Lütseum liitus 2023/24 õppeaastal KiVa programmigaKiVa on Soomes asuva Turu ülikooli poolt välja töötatud programm kiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks koolides. See teadus- ja tõenduspõhine programm on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades palju praktilisi tegevusi ja materjale nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusamisjuhtumite lahendamiseks. Soomes kasutab KiVa programmi ligi 50% kõikidest üldhariduskoolidest. Alates 2012. aastast on SA Kiusamisvaba Kool Turu Ülikooli ametlik litsentseeritud partner programmi levitamiseks Eestis. Lisaks Soomele ja Eestile kasutatakse KiVa programmi veel tervelt 20 riigis üle maailma.


Uuringute kohaselt võib tänu KiVa-le koolielus märgata järgmisi positiivseid muutusi:


 • suhted klassiruumis paranevad,

 • õpilaskonnas on meeldivam õhkkond,

 • õpilaste ärevus ja depressiooni nähud vähenevad,

 • suureneb motivatsioon õppida,

 • õppeedukus paraneb,

 • suureneb empaatiatunne,

 • suureneb õpilase ja õpetaja usaldus kiusamisprobleemidega toimetulekul,

 • on juhtumeid, kus lapsed astuvad kiusamise ohvrite kaitseks välja.KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks

 • viime I, II ja III kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;

 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;

 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste ürituste vahendusel;

 • tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavaid kollaseid KiVa-veste;

 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut https://kiusamisvaba.ee/kiva-programm/lapsevanemate-miniopik/).Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!


 • Kui on tekkinud kiusamisjuhtumi kahtlus, informeeritakse sellest kooli töötajat, kes täidab eeluuringu ankeedi.

 • KiVa meeskond tutvub eeluuringu ankeediga ja otsustab, kas tegemist on kiusamisjuhtumiga. Juhtumid, mida ei käsitleta kiusamisena, lahendab klassijuhataja või sotsiaalpedagoog.

 • Kiusamisjuhtumid lahendab KiVa-tiim programmis ettenähtud meetoditega. Toimuvad eravestlused kiusatava(te)ga ja kiusaja(te)ga, rühmavestlus kiusamises osalenud õpilastega, järelvestlus kiusatava(te)ga ja kiusaja(te)ga, kiusatava soovi arvestades rühmavestlus kiusaja(te) ja kiusatava(te)ga.

 • Vestluste käigus sõlmitakse kokkulepped edaspidiseks käitumiseks. Järelvestlusel kontrollitakse varasemalt tehtud kokkulepetest kinnipidamist ning kas kiusamine on lõppenud.

 • Kiusamisjuhtumi lahendamisel kasutatakse astmelisi mõjutusmeetodeid:

  1. aste – individuaalne vestlus õpilasega, kus sõlmitakse kokkulepped kiusamise lõpetamiseks;

  2. aste – vestlus õpilase ja tema vanemate või seadusliku esindajaga;

  3. aste – ümarlaud õpilase ja tema vanematega õppealajuhataja või direktori juures;

  4. aste – juhtumi üleandmine politseile.

 • Järgmist astet rakendatakse juhul, kui eelmise astme kokkulepetest pole kinni peetud või kui need pole andnud tulemusi.

 • Kõik vestlused dokumenteeritakse ning olukorrast informeeritakse lapsevanemat või õpilase seaduslikku esindajat.Meie kooli KiVa-tiimi liikmed


Valeria Shemyakina,  KiVa-tiimi juht, kunstiõpetaja, projektijuht

 Irina Bessonova II ja III kooliastme õppealajuhataja

Ljudmila Yurasova, huvijuht

Svetlana Koryukina, sotsiaaltöötaja

KiVa-tiimi liikmetega saab ühendust individuaalselt või kõigiga korraga, kirjutades aadressile kivateam@tlvl.ee

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool kohta saad lähemalt tutvuda järgmiste linkide kaudu:www.kiusamisvaba.ee

https://www.facebook.com/kiusamisvabakool